Plastik kartlar

Mastercard Altyn asyr Bank kartlaryny bermegiň we ulanmagyň düzgünleri Şowly söwda

Platinum

Daşary ýurtlarda tölegleri amala aşyrmaga mümkinçilik berýän, ulanylyş amatlylygy we ýokary hilli hyzmaty bilen tapawutlanýan premium kartlary gözleýän müşderiler üçin söwda etmegiň ajaýyp guraly.


Hödürlenýän artykmaçlyklaryň we ýokary hilli hyzmatyň netijesinde gazanylýan peýdanyň we aňrybaş tygşytlylygyň eşredini görüp adaty bolmadyk we ajaýyp durmuşyň mümkinçiliklerinden lezzet alyň.

Gold

Dünýäniň ähli künjeklerinde ileri tutulýan hyzmat, indirimler we ýörite teklipler.


Gold kategoriýasynyň plastik kartlary bu dünýäniň ähli künjeklerinde maliýe garaşsyzlygydyr.

Standart

Gündelik söwdadan arzuw edýän syýahatyňyza çenli.


Masterkart Standard – bu siziň öz harajatlaryňyza gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän amatly we howpsuz guraldyr

Maestro

MasterCard Maestro – kartlaryň içinde iň elýeterlisidir.


Ol dünýäniň ähli künjeklerinde bankomatlardan nagt pul almaga we söwda nokatlarynda söwda etmäge mümkinçilik berýär.

Wagtlaýyn kart

Bank kartyňyzy ýitirdiňizmi we Size gyssagly pul gerekmi, onda bankyň şahamçalaryna ýüz tutup, birnäçe minutyň dowamynda täze wagtlaýyn kart açyp beriler.


Wagtlaýyn kart bilen täze kartyňyz taýýar bolýança Size ähli bankomatlarda nagt pul elýeterlidir.

Sowgat karty

Özboluşly dizaýnly kart siziň müşderilere we hyzmatdaşlara bolan aýratyn garaýşyňyzy görkezmäge mümkinçlik berýär.


Özboluşly dizaýnly kart siziň müşderilere we hyzmatdaşlara bolan aýratyn garaýşyňyzy görkezmäge mümkinçlik berýär.