Online hyzmatlar

POS terminallary Internet banking QR code Wideo sapaklary Töleg barlagy Mobil gapjyk Online kabulhana

QR code

Islendik ýerde, şol sanda, internet dükanlarda, taksilerde, restoranlarda, ownuk satuw söwda nokatlarynda we ş.m. mobil enjamynyň kömegi bilen satyn almak we tölemek, şeýle hem, islendik kagyz kwitansiýalaryny (ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy, tok, suw, gaz, düýpli abatlaýyş, telefon, internet, jerimeler, salgytlar we beýlekiler) mobil enjamy arkaly tölemek hyýal ýaly bolup görünýärdi. 

Häzirki gün bu hakykatdyr. “QRcode” töleg ulgamy we “Rysgal Pay” mobil gapjygy size mobil enjamyňyzdan islendik tölegi tiz, amatly, ygtybarly amala aşyrmaga ýol berýär.    

QR-kodlaşdyrma tehnologiýalarynyň esasynda mobil enjamlary üçin iki ölçegli matrisa kodly we adaty çyzykly şertli kodlaryň kömegi arkaly QRcode (Quick Response) töleg infrastrukturasydyr.          

Biziň bankymyzyň “Rysgal Pay” mobil gapjygy priloženiýasyny gurnaň, özüňiz üçin amatly islendik usulda hasabyňyzy dolduryň we tölegiň amala aşyrylmagy üçin “kwadrat kody” hasaplaň.     

Şeýle ýönekeý. Şeýle amatly. Şeýle tiz. Ygtybarly.      

“RysgalPay” töleg ulgamynda QR-koduny ulanmak arkaly harytlaryň we hyzmatlaryň tölegi üçin pul serişdelerini geçirmegiň Düzgünleri bilen tanyşmak

“RysgalPay” töleg ulgamynda QR-koduny ulanmak arkaly harytlaryň we hyzmatlaryň tölegi üçin pul serişdelerini geçirmegiň Düzgünlerine Goşmaça

“Rysgal Pay” programmasy boýunça gollanma

Söwda we hyzmat nokadynyň görnüşi

Welaýat, etrap, şäher, şäherçe, oba

Söwda we hyzmat nokadynyň ýerleşýän salgysy (internet dükanyň salgysy)

Dermanhana

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

1946 Ankara köçesi.Jaý 119

Dermanhana

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

10 ýyl Abadançylyk köçesi.

Dermanhana

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Magtymguly köçesi.Jaý 120

Dermanhana

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Gowdan A.Jaý 24/1

Dermanhana

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Görogly köçesi Jaý 122 Aşgabadyň ýalkymy söwda dynç alyş merkezi

Şazada Market

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Esgerler köçesi.Jaý 63

Halk Market

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi

"Ak Market"

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Magtymguly ş we Taslama köçesi."Gül Zemin" söwda dynç alyş merkezi

Aýdyň Market

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Köşi köçesi.Jaý 75.Gat 1

Şerbet Market

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.On ýyl Abadançylyk köçesi.Jaý 140.Gat 1.Dükan 3,4

Bagt Güli Market

Aşgabat ş.Büzmeýin etr.

Aşgabat ş.Büzmeýin etr.Köşi ÝJT çäginde ýerleşýän Söwda merkezi

Yhlas Market  

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Köşi köçesi.Jaý 56.Gat 1

Şaperi Market

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.Parahat 7/2 Ý.T.Jaý 19.Ýarym ýerzemin

Kesedag Market

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.1946 (Ankara) köçesi. Jaý 19.Dükan 5

Täsin Market

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.Parahat 7/4 ÝT

Market

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Bagtyýarlyk söwda merkezi

Market

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Türkmenbaşy şaýoly.Jaý 81.

Market

Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.

Balkan wel.Türkmenbaşy ş.Kenar etr.Hassahana köç.Jaý 3A

Market

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Parahat 3/2.Jaý 25.Ýarym ýerzemin

Market

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Oguzhan köçesi.7-nji geçelge.Jaý 5/7

Market

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Magtymguly şaýoly.Jaý 1.

Market

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Köşi köçesi.Jaý 56.Gat 1

Azyk harytlary dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Howdan "W" köçe,Jaý 40/1

Azyk harytlary dükany

Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

ş. BALKANABAT, KW 209 "MERW" MARKET

Azyk harytlary dükany

Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.

ş. TÜRKMENBAŞY, KÖÇE MAGTYMGULY, JAÝ-144 AMMAR

Azyk harytlary dükany

Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

ş. BALKANABAT, KW 233 "ŞA" MARKET

Alkogolsyz içgiler dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Magtymguly ş we Taslama köçesi."Gül Zemin" söwda dynç alyş merkezi

Alkogolsyz içgiler dükany

Aşgabat ş.Büzmeýin etr.

Aşgabat ş.Büzmeýin etr.Abadan şaýoly,265 "B" jaýy

Alkogolsyz içgiler dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.G.Kulyýew köçesi.Jaý 87.

Alkogolsyz içgiler dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Olimpiýa şäherjigi.Olimpiýa köçesi.Jaý 27."Türgen" söwda merkezi.Dükan 105/1

Alkogolly içgiler

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.Parahat 7/1.Gat 1.Bereketli bazary.Dükan 111

Awto hyzmatlar nokady

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.2060/10 Kurban Durdyýew köç.Jaý 2/4 (Awtostoýanka)

Awto hyzmatlar jaýy

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.Bazar Amanow köçesi.43-nji salgyda

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.8-nji kiçi etr.Türgenler köçesi.Salgy 3

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.8-nji kiçi etr.Çyrçyk köçesi.Salgy 4

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Parahat 3 ÝT.Ankara köçesi ugrundaky açyk görnüşli awtoduralga

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.1958 Andalip köçesi.Jaý73.

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.2121 Demirgazyk köçesi.Jaý 18.Salgy 4

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.2127 G.Gulyýew köçesi.Jaý 80

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Mary welaýaty, Mary ş

Mary wel. Mary ş.A.Nyýazow şaýoly .Dükan Ussat

Tekstil önümler dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Magtymguly ş we Taslama köçesi."Gül Zemin" söwda dynç alyş merkezi

Tekstil önümler dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Berkarar söwda merkezi.Dükan D48a

Tekstil önümler dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Parahat 1.Jaý 18.Öý 20

Tekstil önümler dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.1953 (Ýaşlar) köçesi.    Jaý 78.Bereketli bazary.Dükan 172/21 BB

"Balam" Çagalar dünýäsi dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Berkarar söwda merkezi.

Penti egin-eşik dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Berkarar söwda merkezi.Dükan B 49.Gat 1

Egin-eşik dükany (oglan)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.1955 Galkynyş köçesi.Jaý 60

Egin-eşik dükany (oglan)

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Altyn-Asyr Gündogar bazary.Dükan E-p4/1702

Egin-eşik dükany (oglan)

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Altyn-Asyr Gündogar bazary.   Dükan B-p2/0641 BG

Egin-eşik dükany (çaga)

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Altyn-Asyr Gündogar bazary.Dükan E-p1/2117 ÝG

Egin-eşik dükany (çaga)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.S.Türkmenbaşy  şaýoly.Dükan 3

Egin-eşik dükany (çaga)

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Altyn-Asyr Gündogar bazary.     Dükan D-p1/1168 ÝG

Egin-eşik dükany (aýal)

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Magtymguly ş we Taslama köçesi."Gül Zemin" söwda dynç alyş merkezi

Egin-eşik dükany (aýal)

Aşgabat ş.Büzmeýin etr.

Aşgabat ş.Büzmeýin etr.Gurtly ÝT.Jaý 37/2.   Salgy 207

Milli egin eşikleri dükany (aýal)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Berkarar söwda merkezi.Dükan C61d

Çaga egin-eşikleri we Himiýa dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Magtymguly ş we Taslama köçesi."Gül Zemin" söwda dynç alyş merkezi

Egin eşik dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi.Dükan 284.Gat 2

Matalar Dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Görogly köçesi.Jaý 77.Gat 1

Bagdan gury ir-iýmişler dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi.Gat 1. Altyn-Asyr Gündogar bazary.Dükan E-p1/1547 BG

Internet söwda dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.A.Berdiýew köçesi.Jay 66 A (www.almodala.com.tm)

Internet söwda dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Gypjak Ýaşaýyş toplumy Gurbansoltan 15 (www.saray.tm)

Internet söwda dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Türkmenbaşy şaýoly.Jaý 81.Gat 9 (www.ynamdar.com.tm)

Öý hojalyk harytlar dükany (Himiýa)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.(Parahat 6)Ankara köçesi Jaý 37.Ýarym ýerzemin

Öý hojalyk harytlar dükany (Himiýa)

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Magtymguly ş we Taslama köçesi.Sokol Gat .Dükan 17

Öý hojalyk harytlar dükany (Himiýa)

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Magtymguly şaýoly.,Jaý 73.Gat2

Öý hojalyk harytlar dükany (Himiýa)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi.Dükan B 134.Sokol Gat

Öý hojalyk harytlar dükany (Himiýa)

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.Parahat 7/1 ÝT günbatarynda "Berketli" bazary.

Öý hojalyk harytlar dükany (Himiýa)

Aşgabat ş.

Aşgabat ş.Büzmeýin etr.Gurtly ÝT.Jaý 5-6-1. Dükan 4

Öý hojalyk harytlar dükany (Himiýa)

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.Parahat 7/1 .1953 Ýaşlar köçesi.Jaý 78."Berketli" bazary.Dükan 161

Elektronik harytlary dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.A.Nyýazow şaýoly.Jaý 73.Otag 4

Garyşyk harytlar dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi.Dükan 5

Garyşyk harytlar dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Andalip köçesi.Jaý 50/1

Kanselýariýa harytlar dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Berkarar söwda merkezi.Ata türk köçesi.Jaý 80

Konditer önümleri dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.(Şors 1930) Täçmämmet Suhangulyýew köçesi.Jaý 41

Gurluşyk harytlary dükany

Ahal welaýaty, Änew ş.

Ahal wel.Ak bugdaý etr.Gämi geňeşliginiň çägindäki (Premzona),Zümerret köçesi.Jaý 36

Gurluşyk harytlary dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Ak Mekan söwda merkezi. 11-nji bölüm.Dükan 11

Gurluşyk harytlary dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Täze zaman köçesi.180/2 jaýy salgyda

Gurluşyk harytlary dükany

Ahal welaýaty, Änew ş.

Ahal wel.Ak bugdaý etr.Jaýy 27/1." Döwrebap söwda merkezi"

Gurluşyk harytlary dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.2127 G.Guliýew köçesi.Jaý 97.Gat 1

Toý Mekan Restoran

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Türkmenbaşy şaýoly.Jaý 81.Blok B

Konditer önümleri dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi.Dükan 229.Gat 2

Matalar Dükany

Ahal welaýaty, Änew ş.

Ahal wel."Ak bugdaý" bazaryndaky.Dükan28

Foto studio

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.1966 S.Türkmenbaşy şaýoly.Jaý 79.Ýarym ýerzemin

Et önümleri dükany (Towuk)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Berkarar söwda merkezi.Dükan D 10

Kanselýariýa harytlar dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi.Dükan 108 A

Et önümleri dükany (Balyk)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Teke bazary.2011 Azady köçesi.Dükan 16

Kofeyni

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Berkarar söwda merkezi.Sokol gat.Dükan A46 a

Güller dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Köpetdag etr.Seýdi köçesi.Jaý 20

Mebel önümleri dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Ak kenar E.Durdyýew köçesi.Jaý 52

Kofeyni

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Bitarap Türkmenistan şaýoly.Jaý 108."Joşgun" söwda merkezi.GAT 1

Hyzmat (Toý zalyndan alynan)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Gurbannazar Ezizow köçesi.Jaý 30.Gat 1

Çaga oýunjaklary dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Ýasmansalyk ÝJT,Altyn-Asyr köçesinde .Söwda senagat merkezi.   Gat 2.Dükan 18

Çaphana we Mahabat hyzmatlary

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.G.Kulyýew köçesi. Jaý 26A.Ýarym ýerzemin

Gözellik salony

Ahal welalaýaty, Derweze etraby

Ahal wel.Derweze etr."Täze oba",Hyzmatlar öýi

Gözellik salony

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Ankara 1946 köçesi.Jaý 25.Blok

Gözellik salony

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.10-njy kiçi etr.Gündogar geçelgesiniň 1-nji Jaýy.Gat 1

Tikinçilik Atelýe

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi.Dükan 1125

Tikinçilik Atelýe

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Älemgoşar bazary.Dükan 84

MAHYM Atelýe

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Olimpiýa şäherjigi."Türgen" söwda merkezi.GAT 2.Atelýe Mahym

Öý hojalyk harytlary dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Altyn-Asyr Gündogar bazary.Dükan A-p3/0336 BG

Öý hojalyk harytlary dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Altyn-Asyr Gündogar bazary.Dükan A-p3/0366 ÝG

Öý hojalyk harytlary dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Altyn-Asyr Gündogar bazary.Dükan A-p1/0139 ÝG

Tikin sapaklar dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Altyn-Asyr Gündogar bazary.Dükan D-2830 ÝG

Elektronik harytlary dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.1955 köçesi.Jaý 62. Ýarym ýerzemin

Köwüş ussahanasy

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.Ak ýol bazary.Dükan 13

Gapy, aýna dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Bitarap Türkmenistan şaýoly.Jaý 108.Joşgun

Mahabat hyzmatlary (Reklama)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Parahat 3/2.Jaý 18

Kitap Dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Magtymguly şaýoly.    Jaý 73.Gat 3.Dükan 149

Dellekhana

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Nazar Gullaýew köçesi.Jaý33

Dellekhana

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag  etr.Görogly köçesi.    Salgy 6.Dükan 8

Şaý sepler dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Berkarar söwda merkezi.Ata türk köçesi. Jaý 80.Dükan 53 B

Hyzmat (kompýuter,kartreç siýa guýmak)

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Parahat 2/4.Jaý 3.

Lýustra dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.2127 G.Kulyýew köçesi.Jaý 85.Gat 1

Naharhana

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Gypjak Ý.T.Bitaraplyk köçesi.Söwda merkezi.Naharhana 1

Lomaý söwda www.LS.com.tm

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.G.Kulyýew köçesi.Jaý 66.

www.aktam.com.tm  Gurluşyk we öý hojalyk harytlary

Ahal welaýaty, Änew ş.

Ahal wel.Ak bugdaý etr.Ak Tam bazary

Güljemal ýakalary dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.1945 (10 ýyl Abadançylyk) köçesi.Jaý 60.Gat 1.Dükan 9.PAÝTAGT söwda merkezi.

Foto studio

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Magtymguly şaýoly.Jaý 217."Gül zemin" söwda merkezi.Dükan A10.Gat 0

Çek kagyzlar we himiýa dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi.Gök bazary.Dükan 17.Gat 1

Gap-gaçlar dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.1971 (G.Ezizow) köçesi.Jaý19.Girelge 2

Gap-gaçlar dükany

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.Altyn-Asyr Gündogar bazary.Dükan A-p3/0405 ÝG

Köwüş, sumka dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy söwda merkezi.Dükan 69.Sokol Gat

Parfumeriýa, kosmetika dükany

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Köpetdag etr.Görogly köçesi.Jaý 77.Gat 1

"Oguzkent" otel

Aşgabat ş.Köpetdag etr.

Aşgabat ş.Bitarap Türkmenistan şaýoly.Jaý 231.

"Şa Lezzet "Kafe

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Görogly köçesi Jaý 139/1."Syýahat myhmanhana"

"Bazilik" Kafe

Aşgabat ş.Bagtyýarlyk etr.

Aşgabat ş.Görogly köçesi Jaý 139/1."Syýahat myhmanhana"

Foto studio

Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

ş. BALKANABAT, KW 163, KÖÇE BAÝRAMHAN-12 "NUR" STUDIO

Kosmetika dükany

Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

ş. BALKANABAT, KW 211 "HAZAR" SDAM, DÜKAN N 144

Lomaý azyk harytlary söwda dükany

Mary welaýaty, Wekilbazar etraby

MW, WEKILBAZAR ETR, A. GANDYMOW GENEŞLIGI,

Gurluşyk harytlary dükany

Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

ş. BALKANABAT, NEBITÇI-11, JAÝ-23/2

Röwşen aýakgap dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat ş, S.A.Nyýazow köçesiniň Sport merkeziniň demirgazyk tarapynda ýerleşýär

Azyk harytlary Dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat ş. Bitarap Türkmenistan köçesiniň 173-nji jaýynyň 1-nji ýerküme

Brent butik egin eşik dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher, Lebap söwda merkeziniň 1-nji gatynyň 129-njy D dükany

Azyk harytlary Dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher, Lebap köp ugurly söwda bazarynyň şahamçasynyň 2-nji blokdaky 4-nji dükany

Telefonlar dünýäsi dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher, S.A.Nyýazow köçesiniň 65-njin jaýy

Hojalyk harytlar dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher, 3-nji Kwartal ýassydepe suw akabasynyň demirgazyk tarapy dükan

MB Aýakgap dxkany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher A. Garylyýew köçesi Lebap söwda merkazi 1-nji gat D-148 dükany

Azyk harytlary Dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher "Bahar" bazary 2-nji dükan

Azyk harytlary Dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher Lebap WAJB-ň "Diýar" bazary 23-nji dükan

"Bereketli" kafe

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher Bahar kiçi etrap Asudalyk köçe "Bereketli" kafe

Azyk we hojalyk harytlary Dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher Ärsarybaba köçe 90 jaýy 2 Gat

Oriflame dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher A. Garylyýew köçesi Lebap söwda merkazi D-127 dükan

Gap-gaç dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher A. Garylyýew köçesi Lebap söwda merkazi D-117 dükan

Aýna Tutular Dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher A. Garylyýew köçesi Lebap söwda merkazi 3-nji gat D-119 D-120

Vitaly Ricci egin eşik dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher A. Garylyýew köçesi Lebap söwda merkazi 2-nji gat D-27 Ç-72

Azyk harytlary Dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap köp ugurly söwda bazarynyň şahamçasy II-blok 4-nji gat

Azyk harytlary Dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat ş, S.A.Nyýazow köçesiniň 170jaý

Çakyr dükany

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäher A. Garylyýew köçesi Lebap söwda merkazi 1-nji gat B 116*

"Ak-altyn kafe"

Lebap welaýaty, Türkmenabat ş.

Lebap wel., Türkmenabat şäheriniň 3-nji kiçi etrapçasynyň iki gatly söwda merkeziniň birinji gatynda ýerleşýär

Azyk harytlary Dükany

Lebap welaýaty, Saýat etrap

Lebap wel, Saýat etrap AJ-niň Sakar şäheriniň S.A.Nnyýazow 1-nji daýhan bazary

 "ELIN PIZZA"

Mary welaýaty, Mary ş

 A.Nyýazow köçesi

"STAMBUL" MARKET

Mary welaýaty, Mary ş

 A.Nyýazow köçesi

 ALTYN GUMMEZ SOWDA merkezi

Mary welaýaty, Mary ş

Mary Murgapgarayoly

 ULKER SM 1-NJI DUKAN

Mary welaýaty, Mary ş

Mary ş Mary Peşanaly garayoly 49-njy jayy

 ROWSEN DUKANY

Mary welaýaty, Baýramaly ş

Baýramaly ş Türkmenistan koçesi

MEBATO egin eşik dükany

Mary welaýaty, Baýramaly ş

RUHUBELENT KOC 4-NJI JAYY

 SOWDA WE AWTO HYZMAT NOKADY

Mary welaýaty, Mary etrap

Mary etrap Milli goşun daýhan birleşigi

 "KUWWATLY " MARKET

Mary welaýaty, Mary ş

Mary ş Gorkut ata köçesi

 AWTO MARKET DUKANY

Mary welaýaty, Mary ş

Mary ş Magtymguly köçesi 66-nji jaýy

 ARZUW HALY DUKANY

Mary welaýaty, Mary ş

Mary ş Gökje ýaşaýyş jaý toplumy Dordepel köçesi 39 jaýy

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Diýar hyzmat öýi 1-nji gatynda dükan

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Alyjylar jemgiýetiniň söwda bazarynyň "Nygmat bazar" şahamçasy N24 dükan

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

S.Turkmenbasy köçesiniň ugrunda

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.Türkmenbaşy etrap

S.Türkmenbaşy şäherçe Azady koçesiniň ugrunda

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

S.Turkmenbaşy şaýoly 28-nji jaýynda N5/1 belgili dükan

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

J.Hudaýbergenow geň. Boý obasynyň çäginde wagtlaýyn ilata durmuş hyzmaty nokady

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Nur bazary

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Oguzhan köçe 65 jaýynda ýerleşen dükan N3

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Alyjylar jemgyýetiniň köpugurly söwda bazarynyň "Nygmat bazary",  13-nji dükany

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Alyjylar jemgyýetiniň köpugurly söwda bazarynyň "Nygmat bazary",  117-nji dükany

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Gülistan şäherçesiniň, Täze aý köçesiniň ugrundaky ilata durmuş hyzmat ediş nokady

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Şähribossan köçe 2/1 jaýy

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

Bossan geňeşligi Sekiz öýli obasy

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

Döwletli geňeşligi

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.Türkmenbaşy etrap

Alyjylar jemgyýetiniň daýhan bazaryndaky 10-njy dükany

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Ruhybelent etrap

Ruhybelent söwda merkezi

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Gubadag etrap

Wagtlaýyn hyzmat ediş nokady

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Görogly etrap

H. Myradow gen., buzgomen obasynda yerlesen naharhana we sowda nokady.

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Görogly etrap

A. Atayew koc. 62-nji jayy

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Görogly etrap

A. Atayew koc. 62-nji jayy

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

A.nowayy genesligindaki ilata hyzmat edis nokady

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Görogly etrap

M. Hojaniyazow kocesinin 39-njy jayyndaky dukan

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Gurbansoltan eje ad. etrap

S.çerkezow geňeşlik magarow obasy

Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Görogly etrap

A. Nyyazow genesligi, edermen obasy, taze durmus kocesi

Elýeter Market

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Alaýaz köçe  1 "a"

Diýar Market

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Bitaraplyk saýoly ugrunda ýerleşýän 4 A jayyndaky "Diýar" sowda merkezi

Syýahat market

Daşoguz welaýaty, Gurbansoltan eje ad. etrap

R.atayew gen. Menis abasynyn yerlesen syyahat market

Market

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

S.A.Nowaýy 5 "A"  "Millenium"  market we kafesi

Market

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Atamyrat nyyazow kocesinin ugrunda yerlesen sowda menzilindaki "elyeter" market

Naharhana

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly saýoly "Diýar" hyzmatlar oýi

Naharhana

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Ruhnama koce 84/1 jayy. Naharhana

Naharhana

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly sayoly 18 jayy

Naharhana

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Türkmenbaşy şaýoly 4 jaýy

Naharhana

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Zaman köçesiniň 14 jaýyndaky N9 kafesi

Naharhana

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Görogly köçe 14 jaýy

Naharhana

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Alyjylar jemgyýetiniň köp ugurly söwda bazarynyň "B" blok N2 gurnama naharhanasy

Elita kofe

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly saýoly 5/3 jaýy

Bilýart kofe

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

 J.Hudaýbergenow geňeşlik, Bahtyýar zaman obasy, Miras

Süýt önümleri dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Ruhnama köçesi 18-nji jaýy

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

A. Nowaýy geňeşligi Hemra-şyh obasy

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Al arslan köçe 49

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Gurbansoltan eje köçe 75/1

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Gurbansoltan eje ad. etrap

Alyjylar jemgiýetiniň "Daýhan" bazarynda ýerleşen 6-nji belgili dükan

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Bitaraplyk köçesiniň ugrundaky Daşoguz jag trestiniň hasabyndaky demir ýol

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

Nowbahar geňeşligi

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Al arslan köçe 49

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Gurbansoltan eje köçe 75/1

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Gurbansoltan eje ad. etrap

Mendeleýew köçe jaý 28

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Gurbansoltan eje ad. etrap

Mendeleýew köçe jaý 29

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

Diyar gen., caginde yerlesyan wagtlayyn sowda we ilata hyzmat edis nokady

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

Nowruz d/b çäginde ýerleşýän söwda we ilata durmuş hyzmaty nokady

Awto hyzmatlar nokady

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

J.Hudaýbergenow geňeşligi Bagtyýar zaman oba, Miras söwda merkezi №114

Awto hyzmatlar nokady

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

J.Hudaýbergenow geňeşligi Bagtyýar zaman oba, Miras söwda merkezi №115

Awto hyzmatlar nokady

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

 Ýaýla köçesiniň 1/1 jaýyndaky Awtoulag serişdeleriniň motoryny abatlamak sehi

Egin eşik dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly şaýoly 3-nji jaýy

Egin eşik dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Merkezi daýhan bazaryndaky N297 dükan

Egin eşik dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

"Şawat" myhmanhanasy

Egin eşik dükany

Aşgabat ş.

Görogly köçe 6 jaýy

Egin eşik dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

S.türkmenbaşy şaýoly 28

Alkogol içgiler dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Atamyrat Nyýazow köçe 17/1 jaýy

Hojalyk harytlar dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly saýoly 3 jaýynda ýerleşýän hojalyk harytlary dükany

Hojalyk harytlar dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Türkmenistan köçe 14 jaýy

Hojalyk harytlar dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Alyjylar jemgyyetinin kop ugurly sowda bazarynyn 152-nji dukany

Hojalyk harytlar dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

N.Andalyp köçesiniň 46-njy jayy "Alem goşar" dükany

Kompýuter hyzmatlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Alyjylar jemgyýetiniň köpugurly söwda bazaryndaky N355 söwda nokady

Kompýuter hyzmatlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Bayramaly kocesinin 4-nji jayyndaky kompyuter hyzmatlary dukany.

Kompýuter hyzmatlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Gahryman a. Nyyazow kocesinin ugrunda 2 gatly "turan" kinoteatrynyn 1-nji gatyndaky dukan

Kompýuter hyzmatlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Şagadam köçe 41 jaýy

Wideo gözegçilik dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly şaýoly 5/3 ýerleşen "Rysgal" söwda merkezi

Elektronik harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Gurbansoltan eje köçesiniň 71-nji jaýy

Telefon dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly sayoly 10/1 jayy.

Telefon dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Merkezi daýhan bazarynyn N168 dükan

Telefon dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Ruhnama köçesiniň 11/a jaýy

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

S. Türkmenbaşy şaýolunyň 28-nji jaýy

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Gurbansoltan eje köçe 69-njy jaýy

Kosmetika dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly şaýoly 5/3 ýerleşen "Rysgal" söwda merkeziniň N221 b söwda dükany

Gözellik salony

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Nygmat bazary N16 dükan

Awto hyzmatlar nokady

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Oguzhan köçesiniň 16-njy jaýynda ýerleşen ammar

Çörek sehi

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

Hasylçy geňeşlik B.Amanow köçe 44 jaýy

Bal Dükan

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly şaýoly 5/3 söwda merkeziniň ikinji gaty N214 A dükany

Dermanhana

Daşoguz welaýaty, Köneurgenç etrap

Al-Horezmi köçesiniň ugrundaky dükan

Okuw merkezi

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

S. Turkmenbasy şaýolunyň 38/1-nji salgysynda yerlesyan okuw merkezi

Okuw merkezi

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Turkmenbaşy şaýoly 28-nji jayy

Tikinçilik sehi

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly sayoly 5/3 jayyndaky rysgal söwda merkezinin 2-nji gatyndaky 223 belgili dukan

Himiýa önümleri dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Gündogar 303 jaý 8

Sport dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Turkmenbasy sayolunda 50/1 jayyndaky sport dukany

Toý lybaslary

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

Magtymguly sayoly 5/3 söwda merkezi

Azyk harytlary Dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

S. Türkmenbaşy şaýoly "Ene mähri" has. Awtoduralga

Egin eşik dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

"ELÝETER" SÖWDA MERKEZI

Hojalyk harytlar abatlaýyş işi

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

Bossan geňeşligi

 Iri mallaryň söwdasy

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

 Türkmenbaşy köçe, Jaý 22, öý 1

 Iri mallaryň söwdasy

Ahal welaýaty, Änew ş.

 Türkmenistan köçe 18/12

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

 Bitaraplyk köçsiniň ugrundaky ulanylmaýan meýdança

"Rysgal" Azyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

Nowbahar geňeşligi, Rozumbaý obasy

Market

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

S. Türkmenbaşy şaýoly jaý 46

Azyk harytlary Dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

 Biruni geňeşlik, Mehinli geňeşlik, Mehinli köçesi jaý 32

Matalar Dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

 Köpugurly söwda bazary, B blok, №239

Azyk harytlary Dükany

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

 Köneürgenç ýoly ugrunda awtoduralga

Gurluşyk harytlary dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

 Magtymguly sayoly 5/2 jayyndaky ofis

 Ýarym taýýýar önümler

Daşoguz welaýaty, S.A.Nyýazow ad. Etrap

 Biruni geňeşlik, Biruni köçesi, jaý 44,

Kompýuter dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

 "Nygmat" bazar, dükan №143

 babyklub

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

 Gurluşykçy köçe, jaý 4,

Kompýuter dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

 Alişir Nowaýy köçesi jaý 13/2

Gap-gaçlar dükany

Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş.

 "Merkezi Daýhan Bazary" №129

Ätiýaçlyk awtoulag şaýlary dükany

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.Ýylgaý Durdyýew köçesi.Jaý 50

Naharhana

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.

Aşgabat ş.Berkararlyk etr.Bereketli bazary.Parahat 7/1.Dükan 64-65