Hasaplar

Töleg-kassa amallary Multiwalýuta amallary Nyrhlar

Multiwalýuta amallary

“Rysgal” PTB-niň müşderileri elmydama pul kanunçylygyny ulanmaklyk, şeýle hem, daşary söwda şertnamalarynyň olaryň baglaşylýan islendik tapgyrynda pul kanunçylygynyň kadalaryna laýyklygy bilen bagly ähli soraglar boýunça biziň pul gözegçiligi hünärmenlerimiziň hünär maslahatlaryny alyp bilerler. Bölümiň işgärleri Müşderilere pul kanunçylygynyň talaplaryna laýyklykda Banka berilmeli pul gözegçiligi resminamalarynyň resmileşdirilmeginde kömek bermäge taýýardyrlar.          

Siz has giňişleýin maglumaty Pul gözegçiligi bölüminiň işgärlerinden alyp bilersiňiz: 

Tel.: 96-46-18 (19-23)