Plastik kartlar

Mastercard Altyn asyr Bank kartlaryny bermegiň we ulanmagyň düzgünleri Şowly söwda

Şowly söwda


 

“Rysgal” PTB-niň fiziki şahslar – müşderileri üçin

“ŞOWLY SÖWDA” ygrarlylyk

MAKSATNAMASY

 


 

1.                 Ulanylýan adalgalar:

Bank – “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky;

Sylag – Türkmenistanyň manadyndaky pul serişdeleriniň möçberi, şu Maksatnamanyň şertlerine laýyklykda Müşderä tölenilýär. Sylag sarp ediş Amallarynyň möçberinden hasaplanylýar;

Şertnama – Bank bilen Müşderiniň arasynda baglaşylýan şertnama, Bank tarapyndan goýberilen Müşderileriň bank kartlaryny goýbermegiň we olara hyzmat etmegiň tertibini düzgünleşdirýär;

Müşderi – Bank bilen Şertnama baglaşan fiziki şahs (Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda dahylly ýa-da dahylsyz);

МСС - Merchant Category Code, dört begili kod, SSK-leri olaryň iş görnüşi boýunça toparlaşdyrmak üçin bank – ekwaýer ýa-da Halkara töleg ulgamy tarapyndan SSK-e berilýär;

Amal – SSK-de ýa-da Internet torunda Kartyň ulanylmagy bilen harytlar we hyzmatlar üçin amal edilen töleg boýunça Hasapda görkezilen sarp ediş amaly;

Kart – Amallary amala aşyrmak üçin Müşderiniň adyna Bank taarpyndan goýberilen bank hasaplaşyk karty;

Hasaplaşyk döwri – her aýyň birinji gününden soňky gününe çenli amallaryň amala aşyrylýan döwri;

Hasap – bank hasaplaşyk kartynyň ulanylmagy bilen hasaplaşyklar üçin Bankda Türkmenistanyň manadynda Müşderi üçin açylan hasap;

SSK – söwda-serwis kärhanasy;

Hyzmatdaş – Bankda hasaplaşyk hasaby bolan, Bank bilen şu Maksatnamanyň şertlerine laýyklykda Kart boýunça Amallaryň ýerine ýetirilendigi üçin Müşderilere goşmaça Sylagy berýän ekwaýring şertnamasyny baglaşan ýuridik şahs (hususy telekeçi).

2.                 “Rysgal” PTB-niň fiziki şahslar – müşderileri üçin şu ygrarlylyk Maksatnamasy (mundan beýläk Maksatnama) Bankyň goýberen bank kartlaryny ulanýan Müşderiler üçin niýetlenilendir.

3.                 Maksatnamanyň başlanýan senesi – 2022-nji ýylyň 1-nji iýuly (00:00).

Maksatnamanyň tamamlanýan senesi – 2022-nji ýylyň 31-nji dekabry (23:59).

4.                 Maksatnama birikmeklik Internet torundaky Bankyň www.rysgalbank.com.tm saýtynda ýerleşdirilen açyk oferta şertlerinde amala aşyrylýar. Ofertanyň möhletinden öň yzyna alynmagy göz öňünde tutulmadyk.

5.                 Şu Maksatnama, Maksatnamanyň şertleriniň kabul edilmegi üçin möhleti göz öňünde tutmaýar. Müşderi tarapyndan şu Maksatnama laýyklykda Kartyň ulanylmagy bilen Maksatnamanyň hereket edýän möhletiniň islendik pursatynda birinji amalyň amala aşyrylmagy onuň razylygyny we Maksatnamanyň şertlerine birikýändigini aňladýar.

6.                 Maksatnamanyň şertlerine Hyzmatdaşyň birikmekligi Maksatnamanyň hereket edýän möhletiniň islendik pursatynda bellenilen nusgadaky ýazmaça arzanyň (Maksatnamanyň №1 belgili goşundysy) berilmegi bilen amala aşyrylýar.

7.                 Sylagyň möçberi, Kartlaryň we Bankyň Sylagy töleýän Amallarynyň görnüşleri Maksatnamanyň №2 belgili goşundysyna laýyklykda bellenilýär.

8.                 Sylag, Kartyň ulanylmagy bilen hususy serişdeleriň, edil şonuň ýaly karz alynan serişdeleriň hasabyna amal edilen, Hasaplaşyk döwründe Hasapda görkezilen Amallaryň möçberinden ugur alyp hasaplanylýar, Maksatnamanyň 14 bendinde görkezilen Amallar nazara alynmaýar.

9.                 Sylag, Amallaryň möçberinden türkmen manadynda hasaplanylýar.

10.             Sylagyň hasaplanylmasy we tölenilmesi Bank tarapyndan her Hasaplaşyk döwrüniň jemleri boýunça amala aşyrylýar. Sylagyň tölenilen mahaly Hasaplaşyk döwründe Hasapda görkezilen Amallar nazara alnyp, Sylag Hasaplaşyk döwrüniň jemleri boýunça tölenilýär.

11.             Bank Sylagy Hasaplaşyk döwrüniň yz ýanyndan gelýän aýyň 5 (bäş) iş gününden giç bolmadyk wagtda töleýär.

12.             Eger-de Müşderi Banka özüniň el telefon belgisini beren bolsa we habarnama babatda Müşderi tarapyndan garşylyk bolmasa, Bank sms-habarnamasyny ibermek arkaly Sylagyň tölenilendigi barada Müşderä habar berýär.

13.             Sylag, Hasaba pul serişdeleriniň geçirilmegi arkaly tölenilýär. Eger-de Sylagyň tölenilýän pursadyna çenli Hasap ýapyk bolsa, Bank Sylagy tölemeýär. 

14.             Sylag indiki Amallar boýunça tölenilmeýär:

-  bankomatlarda, Bankyň kassalarynda we islendik karz edaralarynda nagt pul serişdelerini almak Amallary boýunça (МСС 6010, 6011);

- kazinolardaky, totalizatorlardaky we oýun öýlerindäki Amallar boýunça (MCC 6529, 6530, 7995);

- ýol çekleriniň, loteraýa petekleriniň, gymmatly kagyzlaryň we gymmat bahaly metallaryň satyn alynmagy bilen bagly Amallar boýunça (MCC 5094, 6211, 9754, 9223);

- ätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň we paýly maýa goýum gaznalarynyň hyzmatlarynyň tölegi babatda amala aşyrylan Amallar boýunça (МСС 6300, 5960);

- lombardlaryň haýryna amal edilen Amallar boýunça (МСС 5933);

- döwlet hyzmatlarynyň, salgytlaryň, ýygymlaryň, jerimeleriň we şuňa meňzeş gaýry tölegleriň tölegi babatdaky Amallar boýunça (МСС 9399, 9222, 9211, 9223, 9311);

- jemagat hyzmatlarynyň tölegi babatdaky Amallar boýunça (МСС 4900);

- aragatnaşyk operatorlarynyň haýryna edilýän tölegleri geçirmek Amallary boýunça (МСС 4814);

- Bankdaky hasaba we beýleki maliýe edaralaryna pul serişdelerini geçirmek bilen bagly ähli Amallar boýunça, şol sanda Bankyň hyzmatlarynyň tölegi boýunça Amallar, kartyň belgisi boýunça pul serişdelerini geçirmek boýunça Amallar (МСС 6012, 6532­6538, 4829, 6540);

- elektron töleg ulgamlarynda elektron gapjyklary doldurmak we öňünden tölenilen kartlary satyn almak bilen bagly Amallar boýunça (МСС 6050, 6051);

- işiniň görnüşleri boýunça kesgitli toparlaşdyrmak mümkin bolmadyk SSK-lerde, şeýle hem çäkli ugurly hyzmatlary ýerine ýetirýän kärhanalarda harytlara we hyzmatlara tölemek Amallary boýunça (MCC 5999, 8999, 7399).

15.             Müşderi amaly ýatyran/Amalyň çäklerinde tölenilen harydy yzyna gaýtaran ýagdaýynda, şeýle Amal boýunça Sylag tölenilmeýär. Eger-de Sylag eýýäm tölenilen bolsa, Bankyň geljekki Hasaplaşyk döwürlerinde Sylagyň möçberini, ýokarda görkezilen Amal boýunça tölenilen Sylagyň möçberine deň mukdarda azaltmaga hukugy bar.

16.             Sylagy hasaplamak maksady bilen SSK-ni we Amallary anyklamak mümkin bolmadyk ýagdaýynda, Bankyň, Amallar boýunça Sylagy tölemekden ýüz döndermäge hukugy bar.

17.             Bank, Şertnama boýunça möhleti geçirilen berginiň bolan halatynda, Sylagy tölemeýär.

18.             Bankyň şu Maksatnama we onuň goşundylaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmäge (rejelenen görnüşi tassyklamak ýoly bilen hem), şol sanda Sylagyň möçberini we Sylagyň hasaplanylýan Amallarynyň sanawyny üýtgetmäge hukugy bar. Bank girizilen üýtgetmeler we/ýa-da goşmaçalar barada Müşderä olaryň girizilýän senesine çenli 3 (üç) iş gün öňünden Internet torundaky Bankyň www.rysgalbank.com.tm saýtynda degişli habary ýerleşdirmek arkaly habar berýär.

19.             Şu Maksatnamanyň ulanylmagy bilen bagly, şol sanda Sylagy hasaplamak we tölemek meseleleri boýunça ýüze çykan ähli jedeller we gapma-garşylyklar Bank bilen Müşderiniň arasyndaky gepleşikler arkaly çözülýär. Ylalaşyga gelinmedik halatynda, jedel Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda seredilmäge degişlidir.

20.             Müşderi bilen Hyzmatdaşyň arasynda ýüze çykýan jedeller we gapma-garşylyklar babatda, eger-de şeýle jedellere we gapma-garşylyklara, şu Maksatnamany durmuşa geçirmegiň çäklerinde Bankyň öz borçnamalaryny bozmaklygy sebäp bolmadyk bolsa, Bank jogapkärçilik çekmeýär.

21.             Eger-de Müşderi şu Maksatnamanyň şertlerini berjaý etmeýän bolsa, we/ýa-da aldawçylykly hereketleri edýän bolsa, we/ýa-da şu Maksatnamanyň çäklerinde Müşderä berilen hukuklary hyýanatçylykly peýdalanýan bolsa, we/ýa-da ýalňyşdyrýan maglumaty Banka berýän bolsa, Bankyň islendik Müşderini şu Maksatnamanyň gatnaşyjylarynyň hataryndan duýdurman çykarmaga hukugy bar.


“Rysgal” PTB-niň Müdiriýetiniň Başlygynyň

2022-nji ýylyň 27-nji iýunyndaky № 69-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan

“Rysgal” PTB-niň fiziki şahslar – müşderiler üçin “ŞOWLY SÖWDA”

ygrarlylyk Maksatnamasynyň №1 belgili Goşundysy

 

 

“Rysgal” PTB-niň fiziki şahslar – müşderileri üçin “ŞOWLY SÖWDA”

ygrarlylyk Maksatnamasyna birikmek barada

 

HYZMATDAŞYŇ ARZASY

 

 

Bankyň (şahamçanyň) ady 

 

£ Baş bank  £ “Rysgally Balkan”  £ “Rysgally Daşoguz”  £ “Rysgally Lebap”  £ “Rysgally Mary”

 

Ýuridik şahsyň ady / hususy telekeçiniň F.A.A.

 

 

Hukuk salgysy /

ýaşaýan ýeri

 

 

Salgyt belgisi

 

 

Telefon belgiler (kody bilen) we elektron poçta:

 

öý telefon belgisi: +993(___)___________________,

el telefon belgisi: +993____________________,

e-mail: __________________________ ,               

 

 

   Bankyň www.rysgalbank.com.tm salgydaky saýtynda ýerleşdirilen MAKSATNAMA HYZMATDAŞ hökmünde birikmäge razylygymy beýan edýärin, ähli şertler bilen razy we olary ýerine ýetirmäge borçlanýaryn. Men tarapyndan MAKSATNAMANYŇ şertleriniň bozulan ýagdaýynda, men Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygy bilen bellenilen jogapkärçiligi çekýärin.

MAKSATNAMANYŇ şertlerine görä hasaplanylan sylagy tölemek üçin meniň hasaplaşyk hasabymdan pul serişdelerini rugsatsyz tertipde almak hukugyny Banka berýärin.

 

 

Hyzmatdaş:   ____________________/      ______________________/ “____” ______ 20____ ýyl

                                                              gol                                                               F.A.A.                                                    doldurylan senesi

Hyzmatdaşyň Maksatnama birigendigi barada Bankyň belligi

 

“___” ______________ 20__ ýyl (00.00 sagat)

 

Bankyň işgäri: ______________/    ____________________________/  “____” _______ 20____ ýyl

                                                          gol                                                                F.A.A.                                                         doldurylan senesi

 

 

 

 

“Rysgal” PTB-niň Müdiriýetiniň Başlygynyň

2022-nji ýylyň 27-nji iýunyndaky № 69-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan

“Rysgal” PTB-niň fiziki şahslar – müşderiler üçin “ŞOWLY SÖWDA”

ygrarlylyk Maksatnamasynyň №2 belgili Goşundysy

 

 

“Rysgal” PTB-niň fiziki şahslar – müşderileri üçin

“ŞOWLY SÖWDA” ygrarlylyk Maksatnamasynyň

Sylagyny tölemek şertleri

 

Kartyň görnüşi

Bankyň          Sylagynyň möçberi          (Amalyň möçberinden %)

Hyzmatdaşyň Sylagynyň          möçberi             (Amalyň möçberinden %)

Töleg şertleri

MasterCard “Maestro”

 (milli manatda)

“ZÄHMET HAKY”

3

 

 

3

 

Hasaplaşyk döwründe umumy möçberi 100 (ýüz) manatdan az bolmadyk Amallar amala aşyrylan mahaly

 

Sylag, Hasaplaşyk döwründe Hasapda görkezilen Amallar boýunça tölenilýär, Maksatnamanyň 14 bendinde görkezilen Amallar nazara alynmaýar.

Hasaplaşyk döwründe Hasapda görkezilen Amallar boýunça Sylagyň maksimal möçberi: Bank üçin – 300 (üç ýüz) manat; Hyzmatdaş üçin – 300 (üç ýüz) manat.