Hasaplar

Töleg-kassa amallary Multiwalýuta amallary Nyrhlar

TASSYKLANYLDY

“Rysgal” PTB aktiwlerini we passiwlerini

dolandyrmak boýunça Komitetiň Karary bilen

15.01.2021ý. seneden № 1-nji Teswirnama


Goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi

20.03.2021 ý. seneden № 2-nji Teswirnama

19.04.2022 ý. seneden № 3-nji Teswirnama

19.07.2022 ý. seneden № 4-nji Teswirnama

10.08.2022 ý. seneden № 5-nji Teswirnama

21.12.2022 ý. seneden № 6-njy Teswirnama

21.12.2023 ý. seneden № 7-nji Teswirnama.

21.12.2024 ý. seneden № 8-nji Teswirnama.


“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan edilýän

hyzmatlar üçin alynýan ýygymlaryň

NYRHLARY

 

2024-nji ýylyň 01-nji iýundan güýje girýär

 

Hyzmatlaryň görnüşleri

Hyzmatlaryň bahasy

Ýuridik şahslar we hususy telekeçiler üçin 

Fiziki şahslar üçin 

TMT

USD

TMT

USD

1. Hasaplara hyzmat etmek 

1.1

Bank hasaplaryny açmak 

(*goýum hasaplary)

100

 -

20*

-

1.2

MBH birikdirmek

100 

-

-10

-

2. Tölegler

2.1

Bankyň içindäki tölegler 

2.1.1

Rezident däl banklaryň (respondentleriň) Türkmenistanyň milli walýutasyndaky “Loro” hasaplaryna geçirmek boýunça

0,2%, min 2,
max 100

-

-

-

2.2

Beýleki banklara tölegler

2.2.1

milli manatda:

(amalyň jeminden, salgyt we gaýry hökmany töleglerden, şeýle hem beýleki banklaryň müşderileriniň nagt tabşyran serişdelerinden başga geçirimlerden 

0,2%, min
2, max 100 

-

0,1%, min
2, max 10 

-

2.2.2

daşary ýurt walýutasynda:

2.2.2.1

Türkmenistanyň çäklerinde:

·  1 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup

 -

5

5

·  1 000-den 5 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup 

10

 -

8

· 5 000-den 10 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup

-

15

10

· 10 000 USD-den ýokary

20

 -

15

2.2.2.2

Türkmenistanyň çäklerinden daşarda:

SHA 

·  500 USD çenli, ony hem hasaba goşmak bilen

 -

8

 -

6

· 500-den 1 000 USD çenli, ony hem hasaba goşmak bilen

15

 -

10

· 1 000-den 10 000 USD çenli, ony hem hasaba goşmak bilen

-

17

 

15

· 10 000 USD-den ýokary

-

0,1%, min 20, max 175

 -

0,1%, min 20,
max 175

OUR

· 500 USD çenli, ony hem hasaba goşmak bilen 

 -

10

8

· 500-den 1 000 USD çenli, ony hem hasaba goşmak bilen

 -

20

 -

15

· 1 000-den 10 000 USD çenli, ony hem hasaba goşmak bilen

-

25

 -

20

· 10 000 USD-den ýokary

-

0,2%, min 30, max 250

 - 

0,2%, min 25,
max 200

2.2.2.3

Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasynda konwertirlenen serişdeleriň we RB tarapyndan berlen karz serişdeleriniň hasabyna:

2.2.2.3.1

Türkmenistanyň çäginde:  

· 1 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup

-

5

-

5

· 1 000-den 5 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup 

-

10

-

8

· 5 000-den 10 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup

-

15

-

10

· 10 000 USD-dan köp

-

20

-

15

2.2.2.3.2

Türkmenistanyň çäginden daşarda:

SHA

·  500 USD çenli, ony hem hasaba goşup

-

10

-

6

· 500-den 1 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup

-

20

-

15

· 1 000-den 10 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup

-

25

-

20

· 10 000 USD-den ýokary 

-

0,2%, min 30,
max 350

-

0,2%, min 25,
max 250

OUR 

·  500 USD çenli, ony hem hasaba goşup

-

17

-

13

· 500-den 1 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup

-

30

-

25

· 1 000-den 10 000 USD çenli, ony hem hasaba goşup

-

35

-

30

· 10 000 USD-den ýokary

-

0,4%, max 500

-

0,4%, max 400

3. Kassa amallary

3.1

Beýleki banklaryň müşderileriniň haýryna tabşyrylan daşary ýurt walýutasyndaky pul serişdelerini kabul etmek we täzeden sanamak

-

0,1%,
min 10 

-

0,1%,
min 10 

3.2

Tabşyrylan düşewündiň 100% çäginde müşderileriň-hususy telekeçileriň hasaplaryndan nagt pul serişdelerini bermek

0,30%

-

-

-

3.3

Töleg terminallaryny ulanmak arkaly  fiziki şahslar bilen hasaplaşyklar üçin hasaplaşyk hasabyna gelen gowuşmalaryň 100% çäginde müşderileriň-hususy telekeçileriň hasaplaryndan nagt pul serişdelerini bermek

1,5%

-

-

-

3.4

Lomaý satyn almalar üçin nagt däl hasaplaşyklardan tabşyrylan we ulanylan düşewündiň 70% çäginde müşderileriň-hususy telekeçileriň hasaplaryndan nagt pul serişdelerini bermek

1,5%

-

-

-

3.5

Banktnotalaryň hakykylygyny barlamak 

-

0,20%

-

0,20%

3.6

Banknotalary irilere/ownuklara çalyşmak 

1%

1%

1%

1%

3.7

Könelen banknotalary çalyşmak 

-

10%

-

10%

3.8

Nagt pul serişdelerini bermek:

3.8.1

çek kitapçalary boýunça TMT-nda (şu Tarifleriň 3.2-3.4 bentlerinden başga) 

1,5%

-

-

-

3.8.2

çykdajy orderleri boýunça USD-de

-

2,5%

-

-

3.8.3

nagt däl tertibinde gowşan talap edilýänçä hasaplaryndan fiziki şahslara:

- ýuridik şahslarda paýly gatnaşykdan alynýan diwidendler we beýleki pul serişdeleri; 

- gozgalmaýan emlägi, ulag serişdelerini, oba hojalyk tehnikasyny, şeýle hem bahasy erkin dolanyşykdaky walýutanyň çäginden geçýän (35000,00 TMT) gozgalýan emlägi satmakdan alynýan serişdeler

-

-

5%

2,5%

- gaýry pul serişdeleri (şol sanda RB diwidendleri)

* bir gije-gündiziň dowamynda 5000,00 USD, bir aýyň dowamynda 15 000,00 USD çenli.

-

-

2%

1,5%*

3.8.4

- ozal nagt görnüşinde RB kassalaryna tabşyrylan (kart hasaplaryna goýulan serişdelerden başga) 

0,1%

-

0,1%

-

3.9

Beýleki banklara nagt daşary ýurt pulunda kassa berkitmesini bermek

-

0.45%

-

-

4. Daşary ýurt walýutasy bilen çalyşma (konwersiýa) amallary 

4.1

Bir daşary ýurt walýutasyny beýlekisine çalyşmak 

-

0,5%, max 350 

4.2

Nagt daşary ýurt walýutasyny satyn almak we satmak 

0,5%

-

-

-

4.3

Türkmenistanyň BAWB-da daşary ýurt walýutasyny satyn almak 

0,42%

-

 -

 -

4.4

Daşary ýurt walýutasyny nagt däl görnüşinde satyn almak 

satyn alma senesine TMB resmi hümmeti boýunça

 -

 -

5. Dokumentar akkreditiw  

5.1

Akkreditiwi açmak 

 0,1% her aýda, min 10

0,2% her aýda, min 50 

 -

 -

5.2

Akkreditiwleriň şertlerini üýtgetmek we düzedişleri girizmek 

0,1%, min 10 

0,2%, min 50 

 -

 -

5.3

Resminamalary kabul etmek, barlamak we tölemek

0,1%, min 100 

0,2%, min 100 

 -

 -

5.4

Müşderiniň talaby boýunça akkreditiwi wagtyndan öň ýapmak

0,1%, min 100 

0,2%, min 100 

 -

6. RB bankomatlarynda we POS terminallarynda, şeýle hem Altyn Asyr töleg ulgamynyň bank kartalary bilen amallar 

6.1

POS terminallaryň berilmegini/çalşylmagyny resmileşdirmek

100

-

-

-

6.2

POS terminallar ulanylanda müşderi tarapyndan tölenýän söwda indirimi, aşakdaky aýlyk dolanyşygynda:

· 100 müň TMT çenli, ony hem hasaba goşup

0,3%

-

-

-

· 100 müň ТМТ-dan 500 müň ТМТ çenli, ony hem hasaba goşup

0,2%

-

-

-

· 500 müň ТМТ-dan köp

0,1%

-

-

-

6.3

Banklaryň kassalaryndaky bankomatlardan we POS terminallaryndan nagt pul serişdelerini almak 

*(şol sanda GBüS)

-

-

0,86%*

-

6.4

Bank kartalaryň PIN koduny çalyşmak 

20

-

20

-

6.5

Pul geçirimleri (P2P)

2%

-

2%

-

7. Internet ekwaýring we QR kod boýunça tölegler 

7.1

Merçanty birikdirmek we QR-kody bermek  

100 

-

-

-

7.2

Internet ekwaýring üçin merçanty birikdirmek 

100

-

-

-

7.3

QR-koduň kömegi bilen töleg edilende söwda indirimi (aýdaky dolanyşykdan)

0,2%

-

-

-

7.4

Internet ekwaýringde müşderi tarapyndan tölenýän söwda indirimi, aşakdaky aýlyk dolanyşygynda:

· 100 müň TMT çenli, ony hem hasaba goşup 

0,3%

-

-

-

· 100 müň ТМТ-dan 500 müň ТМТ çenli, ony hem hasaba goşup

0,2%

-

-

-

- 500 müň ТМТ-dan köp

0,1%

-

-

-


* Býudjet edaralary Internet ekwaýring we QR-koduň kömegi bilen töleg hyzmatlaryndan peýdalananda komissiýalary tölemekden boşadylýar.

8. Gaýry hyzmatlar

8.1

Bank kepilliklerini (garşylykly kepillikleri) bermek, şeýle hem olaryň şertlerini üýtgetmek 

ylalaşyk boýunça  

ylalaşyk boýunça  

-

-

8.2

Hasaplaşyk resminamalaryny doldurmak (1 toplum)

20

-

-

-

8.3

Hasaplaşyk resminamalarynyň we hasaplardan göçürmeleriň nusgalaryny bermek (1 sahypa)

* iş saparyna ugradylan döwlet edaralarynyň işgärleri muňa degişli däl.

10

2

5

2*

8.4

Kepilnamalary we tassyknamalary bermek (1 sahypa)

20

-

20

-

8.5

Çek kitapçalar (25 list)

20

-

-

-

8.6

Giriş we çykyş halkara tölegleri boýunça ýüzlenmeler, tassyknamalar we üýtgetmeleri girizmek 

-

20 

-

20 

8.7

3 aý mundan ozalky giriş we çykyş halkara tölegleri boýunça ýüzlenmeleri ibermek, tassyknamalar bermek we üýtgetmeleri girizmek 

-

35 

-

35

8.8

Karz şertnamasynyň, girew we zamun şertnamalarynyň şertlerini üýtgetmek (şol sanda, girew emlägini we zamuny çalyşmak)

500 

-

100 

-

8.9

gollaryň we möhürleriň nusgalary bilen kartoçkalary gaýtadan taýýarlamak

20 

-

-

-

8.10

Müşderilere bank hasaplarynyň rekwizitlerini gaýtadan bermek 

10

-

10

-

8.11

Hasaplaşyk resminamalaryny inkasso kabul etmek we olary bellenen ýerine eltip bermek

50

-

-

-

8.12

Inkasso geçirilen hasaplaşyk resminamalaryny tölemezligiň sebäpleri barada ýerine ýetiriji banka ýüzlenme ugratmak 

30

-

-

-

     8.13

Geleşigiň pasportyny resmileşdirmek we oňa üýtgetmeleri girizmek

              100
                -
                -
                -

9. MasterCard halkara töleg ulgamynyň kartalary bilen amallar


Hyzmatlaryň ady

Maestro «Zähmet haky» we «Rysgal»

Maestro «Sowalga»

Maestro «Maşgala»

Maestro «Sarp ediş karzy»

Maestro «Korpo-ratiw»

MasterCard «Standart»

MasterCard «Gold»

MasterCard «Platinum»

Fiziki şahslar

Hususy telekeçiler

TMT

TMT

TMT

TMT

TMT

USD

USD

USD

USD

9.1

Bank kartasyny çykarmak

20

20

20

20

20

20

20

30

100

9.2

Aşakdaky sebäpler boýunça bank kartasyny gaýtadan çykarmak:

- zawod şikesi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ýitmegi, zaýalanmagy we möhletiniň dolmagy

20

20

20

20

20

25

25

35

100

9.3

Iň az goýum

50

50

50

50

50

125

360

350

1120

9.4

Ätiýaç depoziti

25

25

25

25

25

100

300

300

1000

9.5

PIN kody dikeltmek

10

10

10

10

10

5

5

5

5

9.6

Türkmenistanyň içinde nagt däl hasaplaşyklar

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

9.7

Nagt pul serişdelerini almak

·  RB kassalaryn-daky POS termi-nallaryň we ban-komatlaryň üsti bilen

0,5%

0,5%

-

-

-

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

·  Türkmenistanyň çägindäki beýleki banklaryň bankomatlarynda

*(şol sanda GBüS)

0,86%*

0,86%*

-

-

-

-

-

-

-

·  daşary ýurtdaky bankomatlarda we banklarda

-

-

-

-

-

3%

3%

3%

3%

·  RB kassalaryna öň nagt tabşyrylanlary RB kassalarynda *(Türkmenistanyň Merkezi bankynyň töleg gününde bellän resmi hümmeti boýunça milli pulda, min 20 manat - max 350 manat)
-----1%*
1%*
1%*
1%*

9.8

Daşary ýurtda nagt däl hasaplaşyklar

-

-

-

-

-

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

9.9

Daşary ýurtlaryň bankomatlarynda balansy soramak

-

-

-

-

-

2

2

2

2

9.10

Kiçi göçürmäni almak

· Türkmenistanyň çägindäki bankomatlarda

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,5

0,5

0,5

0,5

· daşary ýurtdaky bankomatlarda

-

-

-

-

-

2

2

2

2

9.11

RB tarapyndan goýberilen kartlaryň arasyndaky pul geçirimleri (P2P)

2%

-

2%

-

-

2%

2%

2%

2%

9.12

RB tarapyndan goýberilen kartlardan beýleki banklar tarapyndan goýberilen kartlara pul geçirimleri (P2P)

2%

-

2%

-

-

2%

2%

2%

2%

       BELLIKLER:

 

1. Şu resminama “Rysgal” PTB (mundan beýläk – RB) özüniň müşderilerine – ýuridik we fiziki şahslara, şeýle hem ýuridik şahsy döretmezden telekeçilere (mundan beýläk “Müşderi”) berýän hyzmatlary üçin tarifleri (tölegiň möçberini) kesgitleýär (mundan beýläk – Tarifler).

2. RB zerurlyk ýüze çykdygyça Nyrhlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmäge haklydyr. Nyrhlar, şeýle hem olara üýtgetmeler we goşmaçalara RB web-saýtynda ýerleşdirilýär.

3. Nyrhlaryň möçberi degişli amallary amala aşyrmagyň adaty bank tejrbesine esaslanyp kesgitlenildi. Nyrhlarda görkezilen pul jemleriniň alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň kadalaşdyryjy namalarynyň we RB içerki resminamalarynyň talaplaryna laýyklykda amala aşyrylýar.

4. Müşderi bilen ylalaşylyp, hyzmatlaryň aýry-aýry görnüşlerini tölemegiň möçberi üýtgedilip bilner.

5. Müşderi tarapyndan doly däl ýa-da nädogry maglumatlaryň (gözükdirmeleriň) berilmegi netijesinde ýüze çykan ýalňyşlyklar, gijikmeler we ş.m. üçin bank jogapkärçilik çekmeýär. Amal ýerine ýetirilenden (geçirilenden) soň ýa-da töleg gaýtarylandan soň Müşderi olardan boýun gaçyran halatynda, Nyrh boýunça tölenen ýygymlaryň pul möçberi gaýtarylmaga degişli däldir.

6. Keseki banklaryň salgytlary, ýygymlary, paçlary, komissiýalary, poçta/telegraf we özge aragatnaşyk çykdajylary, gaýry çykdajylar, şol sanda göz öňünde tutulmadyklar hakyky bahasy boýunça goşmaça alynýar, eger Müşderi bilen RB arasyndaky ylalaşyklar bilen özgeler bellenilmedik bolsa.

7. RB hyzmatlary we Müşderiniň tabşyrmagy boýunça amallaryň amala aşyrylmagy üçin töleg, şeýle hem RB çykdajylarynyň öweziniň doldurylmagy aşakdaky tertipde alynýar:

• RB hyzmatlary/amallary üçin nyrh göterimlerde bellenilse, görkezilen göterim amalyň jemine ulanylýar;

• RB hyzmatlary/amallary üçin nyrh kesgitli pul möçberlerinde bellenilse, görkezilen nyrh amalyň hersine görä ulanylýar;

• RB hyzmatlary üçin töleg we çykdajylarynyň öwezi dolunmagy Müşderiniň hasabyndan pul serişdelerini akseptsiz hasapdan aýyrmak arkaly geçirilýär ýa-da hyzmatlaryň berlen gününde Müşderi tarapyndan nagt pul serişdeleri bilen RB kassasyna girizilýär; 

• Müşderiniň degişli hasabynda ýeterlik serişdeleriň bolmadyk ýagdaýynda, RB Müşderiniň RB açylan islendik hasaplaryndan banka degişli bolan pul möçberini hasapdan aýyrmaga hukugy bardyr. Walýutalaryň täzeden hasaplaşygy Türkmenistanyň Merkezi bankynyň hasapdan aýrylan günündäki hümmeti (kross-kurs) boýunça geçirilýär;

8. Nyrhlar goşmaça baha salgydyny (GBS) goşmaýarlar (haçan-da GBS goşulmagy Nyrhlarda göni görkezilen halatlardan başga), onuň alynmagy Türkmenistanyň kanunçylygy tarapyndan bellenilen dereje boýunça amala aşyrylýar.

9. Hyzmatlar üçin tölegler we Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasynda konwertirlenen daşary ýurt walýutasyndaky pul serişdeleri we RB beren karz serişdeleri bilen amallar boýunça çykdajylaryň öweziniň dolunmagy, amallaryň amala aşyrylan gününde Türkmenistanyň Merkezi bankynyň hümmeti boýunça Türkmenistanyň milli walýutasynda geçirilýär.


Faýly göçürip almak