Bank barada


Bank barada

Doly ady«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky 
Gysgaldylan ady«Rysgal» PTB
Iňlis dilindäki adyJoint Stock Commercial Bank «Rysgal»
Iňlis dilindäki gysgaldylan adyJSCB «Rysgal»
Ýerleşýän ýeriTürkmenistan, Aşgabat ş., 744004, 1946 köç. (Ankara), j.23
Poçta salgysyTürkmenistan, Aşgabat ş., 744004, 1946 köç. (Ankara), j.23


Maksady we gymmatlyklary

Bankyň işiniň esasy wezipesi – müşderilere bank önümleriniň

köpsanly görnüşlerini hödürlemek arkaly ýurduň döwlete degişli

bolmadyk sektorynyň, kiçi we orta işewürligiň maliýe taýdan

goldanylmagydyr. Müşderiniň bähbitleriniň ileri tutulmagy,

halkara hil derejelerine wepalylyk, hemmetaraplaýyn pikirlenmek

başarnygy hem-de ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň ýokary derejesi

biziň işimiziň we abraýymyzyň esasy bolan ynamly gatnaşyklary

ýola goýmaga ýardam edýär.


Ösüşiniň strategiýasy

Strategik ugurlar 

“Rysgal” PTB-nyň ösüşiniň mümkinçilikleri mundan buýana hem köp halatda ýurtdaky kapitalyň dowam edýän toplanma prosesleri, giňeldilen üznüksiz önümçilik, maliýe we alyjylar bazarynyň gerimleriniň ösüşi boýunça kesgitleniler, olar ortaça möhletdäki mümkinçilik boýunça iň tiz ösýänleriň we özüne çekijileriň biri bolup galar.    

Döwletiň ösüş, önümçilik maksatnamalaryny durmuşa geçirmek proseslerine gatnaşmaklygy, şeýle hem, Bankyň maliýe maksatlary geljekde global wezipeleri çözmäge we ykdysadyýetde esasy orny eýelemäge ukyply, ykdysadyýetiň häzirkizaman we giň gerimli subýektiniň emele gelmegi we netijeli işlemegi üçin üç birlikden durýan wezipä biriger. “Rysgal” PTB-nyň ösüşiniň mümkinçilikleriniň bu görnüşine esaslanyp, onuň işiniň has ähmiýetli taraplary şulara gönükdiriler: 

Bu wezipeleriň toplumlaýyn çözgüdi teklip edilýän başlangyçlardan iň ýokary sinergetik netijäni almaklyga ýol berer. Bank elmydama strategik wezipeleriň durmuşa geçirilmegi üçin zerur bolan serişdelere baha berilmegini amala aşyrar. Onuň üçin faktor we ssenariý derňewi ulanylar, bu bolsa Bankyň ösüşiniň maksatlaýyn parametrlerini modelirlemäge we sazlamaga ýol berer, dünýäniň makroykdysady görkezijileriniň we içerki bazar ýagdaýynyň üýtgeýän şertlerinde ösüş prosesiniň hemmetaraplaýyn gözegçilik ulgamyny döreder.  

Bankyň strategik wezipeleri onuň potensialynyň ösüşine hem-de içerki bazaryň we halkara maliýe ulgamynyň berýän  seýrek mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir. Strategik wezipeleriň durmuşa geçirilmegi – diňe bir öz işgärleri däl, eýsem bütin ýurdy buýsandyryp biljek häzirkizaman institutyny döretmäge ýol berer. Ykdysadyýetiň depginli ösýän we ygtybarly subýekti bolup galmagy bilen Bank özüniň ösüşindäki indiki ädimi ätmegi hem-de täze, döwrebap we gülläp ösýän Türkmenistanda iň gowularyň biri bolmagy maksat edinýär.     


Sebitlerde

Özüniň işini çäk boýunça giňeltmek we bankyň bähbitlerini onuň

ýerleşýän ýerinden daşarda üpjün etmek maksady bilen, maliýe

serişdeleriniň has netijeli ulanylmagy we toplanmagy üçin bank

ýurduň ähli welaýatlarynda şahamçalary açdy. Şahamçalaryň

mundan beýläk ösüşi bankyň welaýatlardaky ykdysady netijeliligini

ýokarlandyrmagyň serişdelerini ýüze çykarmak boýunça

gözegçiligiň has netijeli mehanizmleriniň işlenilip düzülmegini göz

öňünde tutýar.


Salgylar we habarlaşmak


Baş bank, Aşgabat şäheri:

Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, 
744004, 1946 köç. (Ankara), jaý № 23
tel.: +993-12-96-46-10, +993-12-96-46-20, 
+993-12-96-46-30 
E-mail: rysgal@rysgalbank.tm

 

Balkan:

Salgysy: Türkmenistan, Balkanabat şäheri, 
211-nji ýaşaýyş jaýlary, jaý № 72
tel.: +993-222-2-33-88, +993-222-2-33-66

 

Daşoguz:

Salgysy: Türkmenistan, Daşoguz şäheri, 
Magtymguly prospekti, jaý № 5/3 
tel: +993-12-96-46-06, +993-12-96-46-87, 
+993-322-2-42-91, +993-322-2-42-84

 


 

Mary:

Salgysy: Türkmenistan, Mary şäheri, 
Bitaraplyk köç, jaý № 18 
tel.: +993-522 7-08-29, +993-522 7-08-62;

 

Lebap:

Salgysy: Türkmenistan, Türkmenabat şäheri, 
A. Garlyýew köç,
tel.: +993-422-4-35-20, +993-422-4-35-24, 
+993-422-4-35-21, +993-422-4-35-28