Daşary ýurt maýadarlaryny ýurdumyzyň nebitgaz ulgamyna çekmek boýunça geçirilen halkara maslahatynda Türkmenistanyň maliýe ministri Muhammetgeldi Serdarow 2024 ― 2025-nji ýyllarda Türkmenistanda Jemi Içerki Önümiň 8% ýokarlanjakdygyny habar berdi.  

Ministriň bellemegine görä, maýa goýumlaryň aglaba bölegi nebit çykaryjy we nebiti gaýtadan işleýji önümçiligiň ösüşine gönükdirilýär. Dürli döwürlerde bu ugra gönükdirilen maýa goýumlaryň derejesi JIÖ-niň 45 ― 48%-ni eýeläp, ykdysady ösüşiň geljegini döretmäge esas boldy. Geçen ýylyň we şu ýylyň birinji çärýeginiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň JIÖ-niň ösüş depgini 5,9%-e deňdir. Şeýlelikde, türkmen ykdysadyýetine, dünýä çökgünligine garamazdan, öz ösüş derejesini saklap galmak başartdy.

Maliýe ministrliginiň ýolbaşçysy öz çykyşynda JIÖ-niň 22 ― 25%-niň ýurduň ykdysady ösüşini üpjün etmek üçin maýa goýumlara sarp edilýändigini, şeýle hem TAPI, LEP TAP ýaly iri göwrümli taslamalary durmuşa geçirmek üçin ýylda 10 milliard dollardan gowrak serişdäniň maýa goýulýandyny belledi.