11-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti  Gurbanguly Berdimuhamedow ekologiýa çäresine gatnaşyp, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygyna gabatlanylan köpçülikleýin   welosipedli ýörişe badalga berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow   ekologiýa we sport çäresine badalga berip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza gözegçilik edýän orunbasary Ş.Durdylyýew bilen bilelikde, ýurdumyzyň baş şäheriniň gözel owadan ýollaryndan geçýän ugur boýunça ýola düşdi.

Welosipedli ýörişiň ugry boýunça, Bitaraplyk binasynyň golaýyndaky çatrykda bu çärä Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary goşuldylar. Soňra welosipedli ýörişe Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary we Halk Maslahatynyň agzalary, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary goşuldylar. Ýolugrunda sport çäresine köpsanly gatnaşyjylar, şol sanda talyp ýaşlar, şäher jemgyýetçiliginiň, ýaş nesliň wekilleri goşuldylar. Welosipedli ýörişe Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalar  hem ruhubelentlik bilen gatnaşdylar.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, şeýle çäreler esasy maksatdan başga-da, jemgyýetiň tagallalarynyň birleşdirilmegine, adamlaryň sagdyn durmuş, parahatçylyk we ylalaşyklylyk, döredijilik hem-de hoşniýetlilik ýörelgeleriniň töwereginde has-da berk jebisleşmegine ýardam edýär.

Mälim bolşy ýaly, ekologik abadançylyga ýardam bermek maksady bilen,  Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň  başlangyjy esasynda  10-njy maýda paýtagtymyz Aşgabatda awtoulagsyz günler yglan edildi.  Şunuň bilen baglylykda,  2021-nji ýylyň 10-25-nji maýy günlerinde paýtagt şäherde hereket edýän şäheriçi awtobuslardan we ýeňil taksi awtoulaglaryndan, şeýle hem ilata hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendiriler.

Ekologik abadançylyk baradaky  alada türkmen Lideriniň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň aýrylmaz bölegi  bolup,  her bir türkmenistanlynyň saglygyny, doly bahaly we bagtyýar durmuşyny üpjün etmek şol syýasatyň baş maksadydyr.