Saratow sebitiniň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Kazandaky Baş konsuly Güýç Garaýew bilen sebitiň ykdysady ösüş ministri Andreý Razborowyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň habar bermegine görä, duşuşykda Türkmenistan bilen Saratow sebitiniň arasyndaky söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy güýçlendirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar Türkmenistan bilen sebitiň arasynda daşary söwda dolanyşygynyň oňyn hereketiniň bardygyny bellediler.

Türkmen diplomaty arassalanan nebit önümleriniň üsti bilen söwda dolanyşygyny artdyrmagyň mümkinçiligini nygtady. Şeýle hem diplomat Saratowyň kärhanalarynyň telekeçiler bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek we eksport şertnamalaryny baglaşmak üçin Türkmenistana iş saparyny guramagy teklip etdi.

Saratowyň sebit söwda we senagat palatasynyň başlygy Alekseý Antonow hem öz gezeginde şeýle saparlaryň indiki ýyldan başlap guralyp bilinjekdigini aýtdy.

Güýç Garaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti «Akylly şäher: Spor üçin ýaşaň!» II Bütinrussiýa oýunlarynyň çäginde Saratowda saparda bolýar.

 

Çeşme: «SNG: Today»