«Barsaz Roydad Pars» kompaniýasy Türkmenistanyň söwda wekiliýetini 2023-nji ýylyň 17-20-nji oktýabrynda Tährandaky «EXHIBIRAN» sergi merkezinde geçiriljek «iFarm» sergisine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi habar berýär.

«iFarm» sergisi bagbançylyk we ýyladyşhana ulgamy boýunça Eýranda geçirilýän iň uly gözden geçiriliş bolup, onda degişli ugurlardaky iň täze tehnologiýalar görkezilýär we öňdebaryjy innowasion tejribeler paýlaşylýar.

«Barsaz Roydad Pars» kompaniýasy Türkmenistandan gatnaşyjylaryň sergi şertnamasy boýunça Tähran şäherindäki 5 ýyldyzly myhmanhanada iki günlük ýaşamagy, Ymam Homeýni howa menzilinden myhmanhana we sergä gatnamaklary boýunça çykdajylary, şeýle-de degişli ugurlardaky öňdebaryjy işewürler bilen ikiçäk duşuşyklary guramak jogapkärçiligini öz üstüne alýar.