Daşoguz welaýatynda tomus paslynda on iki müň tonnadan gowrak hyýar, ýigrimi dört müň tonnadan gowrak pomidor, on müň tonna kelem, on üç müň tonnadan gowrak käşir ýygnaldy.

«Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda berilýän habara görä, esasan hem Akdepe etrabynyň daýhanlary ýokary netijeleri gazandylar. Şeýle hem Boldumsaz etrabynyň oba hojalykçylary gök-miwe önümleriniň öndürilmegine esli goşant goşdular.
Sebitiň ýeralma ösdürip ýetişdirýän daýhanlary sekiz müň sekiz ýüz gektar meýdandan bol hasyl ýygnadylar.

Häzirki wagtda ekin meýdanlarynda on müňlerçe tonna sogan we ýedi ýüz tonnadan gowrak käşir ýygnalmagy meýilleşdirilýär.

 

Çeşme«Türkmenistan: Altyn asyr»