2023-nji ýylyň 18-nji awgustynda Türkmenistanyň ilçisi Batyr Rejepow Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Rubem Antonio Korrea Barboza bilen Gazagystan Respublikasyndaky Türkmenistanyň ilçihanasynyň binasynda duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçihanasy habar berýär.
Duşuşygyň başynda türkmen tarapy Braziliýanyň ilçisiniň Braziliýanyň Türkmenistanda (oturýan ýeri Astana şäheri) täze Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellenmegi bilen gutlady. Türkmen diplomaty ilçä iki ýurduň arasyndaky dostluk we özara gatnaşyklarda täze köprüleri gurmak we berkitmek boýunça jogapkär diplomatik işinde üstünlik arzuw etdi.
Braziliýanyň Türkmenistandaky ilçisi mähirli gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirdi we Türkmenistan bilen Braziliýanyň arasyndaky söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy, şeýle hem halkara guramalarynyň arasyndaky gatnaşyklary hasam giňeltmek üçin türkmen tarapy bilen işjeň işleşmäge taýýardygyny mälim etdi.
Braziliýanyň Türkmenistandaky ilçisi ýakynda Aşgabat şäherine eden saparyny we Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleridir pudak ýolbaşçylary bilen geçirilen iş duşuşyklaryny kanagatlanma bilen ýatlady.
Hususan-da, taraplar özara söwdanyň göwrümini artdyrmak, oba hojalygy, energiýa, ulag, syýahatçylyk we medeniýet pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň ahyrynda taraplar türkmen-braziliýa gatnaşyklaryny ösdürmek we diplomatik ýollar arkaly yzygiderli aragatnaşyk saklamak boýunça mundan beýläk hem hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny mälim etdiler.
Ozal Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowanyň Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Rubem Antonio Korrea Barbozadan ynanç hatyny kabul edendigi barada habar beripdik.

Çeşme: Türkmenistanyň Gazagystandaky ilçihanasy