12-nji awgustda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň saglygy goraýyş edaralarynyň işi bilen tanyşdy we olaryň işiniň netijeliliginiň artdyrylmagyna bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň metjidiniň gurluşygyna badalga berlen ýere geldi. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyzyň garamagyna birnäçe şekil taslamalary hödürlenildi.

Paýtagtymyzyň Köpetdag şaýoly bilen Arkadag şäheriniň Akhan şaýolunyň çatrygynyň merkezinde oturdyljak täsin binanyň taslamasy möhüm ähmiýete eýedir. Gahryman Arkadagymyz taslamany synlap, oňa birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Halkalaýyn aýlaw ýoly bolan çatrygyň çäklerindäki desgalar daşky gurşaw bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmelidir, olaryň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylmalydyr.

Şeýle hem bu ýerde Arkadag şäheriniň metjidiniň, onuň hojalyk desgalarynyň, metjidiň daşky hem-de içki bezegleriniň, Arkadag şäheriniň muzeýiniň taslamalary we olaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary, binalaryň bezeg işlerinde ulanylýan agaçlaryň we mermer daşlarynyň dürli görnüşleriniň nusgalary görkezildi.

Gahryman Arkadagymyz taslamalar bilen tanşyp, olaryň taýýarlanylyşynda bolşy ýaly, gurluşyk işlerinde hem öňdebaryjy dünýä tejribesini ulanmagyň zerurdygyny belledi. Şunda şäheriň ekologiýasyna, binalaryň bezeg işleriniň milli äheňde bolmagyna aýratyn üns berilmelidir.

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde bina ediljek önümçilik desgalarynyň hil derejesine bolşy ýaly, olaryň daşky bezegine, senagat toplumlarynyň ýanaşyk ýerleriniň ýokary derejede abadanlaşdyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň wajypdygyny nygtap, Gahryman Arkadagymyz bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şekil taslamalaryny gözden geçirenden soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Bellenilişi ýaly, şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde ähli ugurlar boýunça önümçilik toplumlarynyň gurulmagy meýilleşdirilýär. Munuň özi milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak, ilatyň iş orunlary bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, gündelik sarp edilýän önümleriň önümçiligini ýola goýmak hem-de hyzmatlar ulgamyny gowulandyrmak maksady bilen işlenip taýýarlanylan maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin şertleri döredýär.

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina ediljek önümçilik kuwwatlyklarynyň, aýratyn-da, lukmançylyk edaralarynyň ýokary hilli gurluşygy bilen bir hatarda, olaryň enjamlaşdyrylyş we üpjünçilik derejesine zerur üns berilmelidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz şunda binalaryň buýrujylaryna we olaryň gurluşykçylaryna bolşy ýaly, saglyk edaralarynyň üpjünçilik ýagdaýyna bildirilýän talaplaryň ýokary hilli ýerine ýetirilmelidigini aýtdy. Munuň özi degişli düzümleriň sazlaşykly işiniň ýola goýulmagyna ýardam eder.

Täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda innowasion tehnologiýalaryň, täzeçil usullaryň işjeň ulanylmalydygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň häzirki zaman innowasion senagat toplumy bolan şähere öwrülmelidigine ünsi çekdi.

Şol bir wagtyň özünde şäheriň ekologiýa derejesine aýratyn üns berilmelidir. Köpçülikleýin bag nahallarynyň oturdylmagy, seýilgäh zolaklarynyň çäginiň giňeldilmegi we önümçilik desgalarynyň ýokary ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän derejede bolmagy täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryna bildirilýän esasy talaplardyr diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy hem-de bu işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň hojalyk düzümlerinde ulanylmagy meýilleşdirilýän ulag serişdeleriniň görnüşleri bilen tanyşdy. Gahryman Arkadagymyz şäheriň arassaçylyk we abadançylyk ýagdaýynyň yzygiderli gözegçilikde saklanylmagynyň wajypdygyny nygtap, ulaglaryň hut şu talaplara laýyk derejedäki hyzmatlarynyň ýola goýulmalydygyny belledi. Şunda şäheriň çäklerinde elektron görkezijileriň sazlaşykly işi ýola goýulmalydyr.

Gahryman Arkadagymyz hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady.

 

Çeşme:  Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi