10-njy maýda Duşanbe şäherinde Türkmenistanyň we Täjigistanyň Prezidentleri Serdar Berdimuhamedow bilen Emomali Rahmonyň arasynda söwda we ykdysady ugur boýunça geçirilen gepleşiklerde söwdanyň möçberini artdyrmaga we hyzmatdaşlygyň geljegi bar bolan täze ugurlaryna girişmäge taýynlyk bellendi. Umuman aýdylanda, «Türkmenistan» gazetiniň habaryna görä, Türkmenistanyň Prezidenti gepleşikleriň netijelerinden çuňňur kanagatlanýandygyny aýtdy.

Taraplar özara söwdany giňeltmäge we diwersifikasiýa etmäge, senagat hyzmatdaşlygynda, hyzmatlar pudagynda we oba hojalygynda bilelikdäki taslamalara girişmek üçin maýa goýum syýasatyny güýçlendirmeklige gönükdirilen ädimleri giňişleýin ara alyp maslahatlaşmak babatda ylalaşyk gazandylar.

Şol bir babatda, iş gurşawyndaky hyzmatdaşlygyň giňelmegine uly ähmiýet berildi. Bu ugurda döredilen Türkmen-täjik işewürler geňeşiniň kanuny mümkinçilikleri doly ulanylar. Şunuň bilen baglylykda, ýurtlaryň haryt öndürijileriniň işewür forumlaryny we sergiler-ýarmarkalaryny yzygiderli geçirmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýokary derejeli gepleşik tamamlanandan soň degişli ikitaraplaýyn şertnamalaryň birnäçesine gol çekildi.