Türkmenistan 2022-nji ýylyň netijeleri boýunça Özbegistanyň haryt dolanyşygynda iň köp möçberi eýeleýän hyzmatdaş döwletleriniň 10-lugyna girýär. 

Geçen ýylyň oktýabrynda Özbegistanyň Prezidenti Mirziýoýewiň Türkmenistana saparynyň çäklerinde gol çekilen ylalaşyklar: ikitaraplaýyn daşary ykdysady hyzmatdaşlygy geljekde-de ösdürmek barada ylalaşyk, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň çäklerinde söwda öýleriniň hereketini sazlamak hakynda ylalaşyk, türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagynyň – Söwda merkeziniň hereket etmegini sazlamak boýunça işleri dowam etmek hakynda Protokol türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň ösüşine uly itergi berer. 

Serhetýaka söwda zolagyny döretmek we ikitaraplaýyn söwda öýlerini açmak boýunça bilelikdäki– resminamalaryň taslamasyny ylalaşmak, söwda zolagynyň iş tertibini düzmek, taslamany maliýeleşdirmek üçin täjirçilik banklaryny çekmegiň ýollaryna garamak ýaly işler dowam etdirilýär.    

Serhetýaka söwda zolagynyň çäklerinde söwda meýdançalary, ammar desgalary, ýük meýdançalary göz öňünde tutulýar. Bularyň ählisi iki goňşy döwletiň arasynda özara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň berkemegini we sebit hem halkara söwda görnüşiniň döwrebap ösüşini üpjün eder.