2023-nji ýylyň martynda Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň gazananlaryna hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna  bagyşlanan nobatdaky sergi geçiriler.  Bu barada TSTB-niň metbugat gullugynyň wekilleri habar berdiler.  

Ol Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynyň sergi zalynda guralar. Sergä gatnaşmak isleýän kompaniýalaryň we edaralaryň arzalary TSTB-de şu ýylyň 3-nji martyna çenli kabul ediler. 

Sergi hakynda goşmaça maglumat üçin şu belgiler bilen habarlaşyp bilersiňiz: (+993 12) 21-23-67; 21-23-68; 21-23-64; 21-24-13.