Türkmenistanyň Gahrymany, Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow kanun esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri diýip ykrar edildi diýip, TDH habar berýär.

21-nji ýanwarda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisiniň netijeleri boýunça  «Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanuny kabul edildi.