22-nji noýabrda Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan – BAE» işewürlik maslahatynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.

Döwlet Baştutanymyz çykyş edip, Türkmenistan ýilen BAE-niň telekeçileriniň hyzmatdaşlygynyň has netijeli ugurlary barada durup geçdi.

Işewürlik maslahatynyň çäklerinde ýola goýlan gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy, haryt dolanyşygynyň  möçberini artdyrmak, özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek we diwersifikasiýalaşdyrmak babatda anyk teklipler beýan edildi.

«Türkmenistan – BAE» işewürlik maslahatynyň çäklerinde ikitaraplaýyn gol çekmek dabarasy forumyň örän netijeli häsiýete eýe bolandygyny tassyklady.

Türkmenistanda öndürilen dürli görnüşli önümleriň sergisi işewürlik maslahatyna gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi.