Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki desgalaryň ilkinji onlaýn-auksiony geçiriler. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berilýär. Oňa www.е.fineconomic.gov.tm, atly sanly meýdançanyň, şeýle hem ykjam telefonlar üçin niýetlenilen ýörite goşundynyň üsti bilen gatnaşyp bolar.

Auksion 16-njy iýunda sagat 10-00-da Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156 jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçiriler. 

Birnäçe ministrliklere we edaralara, şol sanda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine, Türkmenistanyň oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligine, Türkmenistanyň Suw hojalygy ministrligine, «Türkmenawtoulaglary» agentligine, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak boýunça agentlige, «Türkmenhaly» döwlet birleşigine, «Türkmehimiýa» döwlet konsernine, şeýle hem Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimliklerine degişli desgalar alyjylara hödürlenilýär.

Auksionda satyljak desgalaryň has anyk sanawy «Нейтральный Туркменистан» gazetinde we şu salgyda ýerleşdirilýär. 

Sowal-jogap üçin telefon belgiler: 

- Aşgabat: (+993 12) 92-26-11/39-46-69/75;

- Änew: (+993 137) 3-30-21/3-31-80;

- Balkanabat: (+993 222) 7-89-34/7-89-17/7-89-53;

- Daşoguz: (+993 322) 9-10-19/9-15-10;

- Türkmenabat: (+993 422) 6-11-52/6-11-59;

- Mary: (+993 522) 6-06-87/6-05-41.