Geçen hepdäniň penşenbe güni geçirilen Hökümet Mejlisinde wise-premýer Muhammetguly Muhammedow şu ýylyň ahyryna çenli  ýurdumyzda önümçilik we jemgyýetçilik maksatly desgalaryň 52-siniň gurlup, ulanylmaga beriljekdigi hakynda hasabat berdi. 

Olaryň hatarynda saglygy goraýyş we bilim maksatly desgalar, ýaşaýyş jaýlary, söwda merkezleri we senagat kärhanalary bar. Olar dürli pudaklaryň kuwwatlylygyny artdyrmaga we Türkmenistanda täze iş orunlaryny döretmäge ýardam eder.