9-njy maýda Türkmenistanda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 77 ýyllygy bellenildi. Ýurdumyzyň dürli künjekleriniň ýaşaýjylary watan ugrunda janyny gurban eden edermen esgerleriň ýadygärliklerine gül desselerini goýdular. 

Paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryny sylaglamak dabarasy boldy. Uruş weteranlaryna we olaryň yzynda galan enelere pul we gymmatbahaly sowgatlar gowşuryldy. 

Şeýle dabaralar ýurdumyzyň ähli künjeklerinde guraldy.