Paýtagtymyzda Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky tarapyndan  Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilik kärhanalarynyň zenan ýolbaşçylaryny goldamak maksady bilen, onlaýn okuw geçirilýär. Bu çäräni Ýewropa Bileleşigi maliýeleşdirýär. 

Okuwyň esasy maksady zenan ýolbaşçylaryň işewürlik başarnyklaryny artdyrmakdan, olaryň öz hyzmatdaşlary bilen has netijeli işlemegini gazanmakdan ybaratdyr. Onlaýn okuwyň sapaklaryny dolandyryş boýunça ýöriteleşdirilen halkara derejeli hünärmen Marina Pogosýan alyp barýar.

Okuwyň diňleýjilerine işewürlik dereje we ony dolandyrmak, özara gatnaşyklaryň çözgütli dolandyrylyşyny talap etmek, netijeli hem buýruk beriji ýolbaşçylyk, gepleşikleri alyp barmak başarnyklary ýaly ugurlarda giňişleýin düşündiriş berildi.  

Onlaýn okuwyň birinji bölegi 30-njy marta çenli, ikinji bölegi bolsa 1 — 4-nji aprel aralygynda dowam eder.