24-nji fewralda türkmen paýtagtynda döwlet eýeçiligine degişli obýektleri satmak boýunça nobatdaky auksion geçiriler. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berildi. 

Dürli ministrlikler we edaralar, şol sanda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligi, Türkmenistanyň Suw hojalygy jemgyýeti, «Türkmenawtoulaglary» agentligi, «Türkmenhaly» döwlet birleşigi, «Türkmenhimiýa» döwlet konserni, Daşoguz, Mary, Lebap welaýatlarynyň häkimlikleri tarapyndan obýektleriň jemi 12-si satuwa çykarylar. 

Auksion Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda sagat 10:00-da başlanar. 

Oňa Türkmenistanyň we daşary döwletleriň raýatlary, Türkmenistanyň we beýleki döwletleriň hususy ýuridik şahslarygatnaşyp biler. Daşary ýurtly ýuridik şahslar, halkara guramalar we olaryň Türkmenistandaky hemişelik wekilleridir şahamçalary döwlet emlägini diňe Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň çözgüdi esasynda hususylaşdyryp bilerler. 

Auksiona gatnaşmak üçin görkezilen nusgada arza ýazyp tabşyrmak we ýörite töleg geçirmek zerurdyr.    

Arzalar söwdalaryň başlanmagyna 24 sagat galýança kabul edilýär. Gatnaşyjylary hasaba almak auksionyň geçirilýän güni sagat 9:00-da başlanar.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 156.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

Aşgabat: (+993 12) 92-26-11, 39-46-69 (75)

Änew: (+993 137) 3-30-21, 3-31-80

Mary: (+993 522) 6-06-87, 6-05-41

Balkanabat: (+993 222) 7-89-34, 7-89-17, 7-89-53

Türkmenabat: (+993 422) 6-11-52, 6-11-59

Daşoguz: (+993 322) 9-10-19, 9-15-10