4-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaýa iş saparynyň barşynda Pekinde geçirilýän XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu barada TDH agentligi habar berdi.

Nobatdaky gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyşy Pekiniň «Guş höwürtgesi» stadionynda guraldy. Bu Türkmenistanyň Baştutanynyň eýýäm üçünji gezek Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmagydyr. Türkmen Lideri ilkinji gezek 2008-nji ýylda Pekinde guralan XXIX Tomusky Olimpiada, 2014-nji ýykda Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde geçirilen XXII Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşypdy. 

Türkmenistanyň döwlet Baştutany ýokary derejeli myhmanlar üçin niýetlenilen ýerden açylyş dabarasyna tomaşa etdi. Bu ýerde beýleki döwletleriň 20-den gowragynyň döwlet Baştutanlary, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň başlygy hem bar. 

Şu gezekki Olimpiada dünýä döwletleriniň 91-sinden türgenler gatnaşýar. Ýaryşlar diňe Pekinde däl-de, Çanszýakou we Ýansin şäherlerinde hem guralar. Şeýle hem ýaryşlarda arassaçylyk düzgünleri we wirusly ýokançlaryň öňüni almak üçin çäklendirme çäreleri berk berjaý edilýär.

Hytaýda saparda bolmagynyň çäklerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary derejeli duşuşyklary geçiriler. 

Gyşky Olimpiada — 2022 fewral aýynyň 20-sine tamamlanar.