ÝUNISEF-iň ýerine ýetiriji direktory Ketrin Rassel tarapyndan BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekili wezipesine täze bellenilen Mohammad Faýýazi Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy. 

Söhbetdeşligiň barşynda döwlet Baştutanymyz we ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekili hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny hem-de çaganyň hukuklaryny goramak, aýratyn çagalara goldaw bermek boýunça işlenip taýýarlanylan Milli maksatnamanyň durmuşa geçirilişini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunda saglygy goraýyş, lukmançylyk ulgamlarynda we bilimiň binýadyny sanlylaşdyrmak ugrunda hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berildi. 

Hyzmatdaş tarap Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmäge goşýan goşandyny, şol sanda epidemiologiýa, wirusologiýa, bakteriologiýa boýunça sebit merkezini döretmek hem-de bu ugurly milli ylmy-önümçilik merkezini gurmak barada başlangyjyny aýratyn belledi.

Öz gezeginde döwlet Baştutanymyz çaganyň we enäniň saglygyny goramak, çaga immunizasiýasy ugurlarynda netijeli hyzmatdaşlygy alyp barýandygy üçin ÝUNISEF-iň degişli ýolbaşçylaryna minnetdarlygyny beýan etdi. Şunda çaga immunizasiýasy bilen bagly ugurda Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda öňdebaryjy orny eýeleýär. 

Söhbetdeşler Türkmenistanyň BSGG tarapyndan hasaba alnan serişdeleri yzygiderli satyn alýandygyny we ilaty hökmany sanjymlar bilen mugt üpjün edýändigini bellediler.