14-nji dekabrda Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň hökümetiniň giňişleýin mejlisiniň we 11-nji dekabrda Aşgabatda geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly maslahatyň netijelerine bagyşlanyp «tegelek stol» guraldy.

Oňa Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň wekilleri gatnaşdylar. «Tegelek stoluň» gün tertibine halkara maslahatynda kabul edilen Jemleýji resminama hakynda gürrüňler girizildi.

Ýakynda geçirilen bu halkara maslahatyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly başlangyjy öňe sürdi. Ol maslahata gatnaşanlar tarapyndan biragyzdan kabul edildi. Başlangyjyň esasy maksady halkara jemgyýetçiliginiň parahatçylygy, abadançylygy, dostlukly goňşuçylygy we ynanyşmagy pugtalandyrmak ugrunda tagallalaryny birleşdirmekden ybaratdyr.

«Tegelek stola» gatnaşyjylar ýaşlaryň dünýä medeniýetini ýaýmagyny, sabyrlylyk, ynanyşmak, parahatçylyk, açyklyk we özara hormat goýmak ýaly gymmatlyklara düşünmegini üpjün edýän guralyň döredilmeginiň zerurdygyny bellediler.