Aşgabatda BMG-niň we Türkmenistanyň hökümetiniň bank ulgamynyň ösüşiniň aragatnaşyk ýörelgelerini öwrenmek boýunça bilelikdäki hünärmenler toparynyň 3-nji mejlisi geçirildi. 

Mejlise BMG-niň döwletlerinden toparlar, şeýle hem Türkmenistanyň birnäçe ministrliklerinden we edaralaryndan, şol sanda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginden, Daşary işler ministrliginden, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginden, Söwda we daşary aragatnaşyklar ministrliginden, Döwlet statistika komitetinden,  Merkezi bankdan we Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankyndan wekiller gatnaşdylar.

ÝUNEP-iň durnukly ösüş üçin maliýe başlangyjy boýunça hünärmeni Ýohanna Dihtl duşuşyga gatnaşyjylary milli bank işleriniň ýörelgeleri bilen tanyşdyrdy. Onuň çykyşynda 2030-njy ýyla çenli döwrüň gün tertibindäki we durnukly ösüş maksatlary bilen bagly wezipeleri ýerine ýetirmäge bank ulgamynyň gatnaşygynyň möhümdigi bellenildi. Maksatlaryň özara ylalaşylmagy we berkligi global maksatlara ýetmäge uly ýardam berer. 

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň wekilleri bank ulgamynda durnuklylygy saklamak boýunça garaýyşlaryny we öz tejribelerini paýlaşdylar. Mejlise gatnaşyjylar halkara tejribesi hem-de bank ulgamynda durnuklylygy saklamagyň täze ýörelgeleri bilen tanyşdyryldy.