BMG-niň Baş Assambleýasynyň başlygy D.Frensisiň durnukly ösüş hepdeliginiň çäginde çagyran duşuşygyna ýöriteleşdirilen halkara guramalary, ulag pudagynyň ministrlikleriniň we pudka edaralarynyň ýolbaşçylary, BMG-ä agza döwletleriň diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň ählumumy ulag gün tertibinin ilerletmek babatdaky işjeň orny bellenilip, durnukly ulag ulgamyny ösdürmek babatda dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde duran wezipelere üns çekildi.

Ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň anyk ädimleri hökmünde Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň kabul eden 2026-2035-nji ýyllary BMG-niň durnukly ulag boýunça onýyllygy, 26-njy noýabry Bütindünýä ulga güni hökmünde kabul edilmegi ýaly çözgütleri bellenilip geçildi.

Türkmenistanyň başlangyjy bilen ilkinji gezek BMG-niň Baş Assambleýasynda geçirilýän durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşykda BMG-ä agza döwletler ulag ulgamyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şu aşakdaky meselelerine degip geçdiler:

– Ulag infrastrukturasyny, aragatnaşyk tehnologiýalaryny ösdürmäge, bilermenleriň potensialyny ösdürmäge we ulag pudagynda hyzmatdaşlygyň kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny ösdürmäge maýa goýumlarynyň mukdaryny artdyrmak;

– Multimodal ulag ulgamlaryny, üstaşyr ulag geçelgeleri, halkara logistika merkezlerini ösdürmek we kämilleşdirmek;

– Howanyň üýtgemegini azaltmak we uýgunlaşdyrmak çärelerine durnukly ulag syýasatlaryny birleşdirmek, ekologiýa taýdan arassa ulag görnüşlerini öňe sürmek;

– Jemgyýetçilik ulaglarynyň häzirki zaman görnüşlerine elýeterliligi giňeltmek;

– Ulag ulgamynyň ösüşiniň durmuş taraplaryny göz öňünde tutup, milli derejede elýeterli, gymmat däl we ekologiýa taýdan arassa ulag hyzmatlaryny bermek zerurlygy.

Duşuşykdan soň BMG Baş Assambleýasynyň edarasy tarapyndan jemlenen hasabatlar we teklipler taýýarlanar.

Çeşme: «Demirýollary» AGPJ