“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky

Internet
Banking


Plastik kartlar


Nagt däl görnüşindäki “Telekeçi” karty

telekeçiniň hasaplaşyk hasabyndan karta geçirmegiň çäklendirmesi her aýda – 35 000 manat;


Gerekli maglumatlar: pasportyň nusgasy, bellige alyş şahadatnamanyň nusgasy we arza.
Tariflary: telekeçiniň kart hasabyny açmak – 100 manat + GBÜS (15%);
karty açmak – 23 manat;
telekeçiniň hasaplaşyk hasabyndan karta geçirmegiň çäklendirmesi her aýda – 35 000 manat;
ýyllyk hasaplama göterim derejesi hasaplanmaýar;
bankomatdan nagt pul çekmek mümkin dal;
gündelik nagt däl hasaplaşygyň çäklendirmesi – 35 000 manat.